Breakfast at Baggot Court Townhouse

You can be safe in our dining room, relax and enjoy your Breakfast!!
Enjoy our freshly cooked breakfast at Baggot Court Townhouse. We recommend starting your day in Dublin City with a large bowl of Oatmeal Porridge made with Bailey's Irish Cream and loving care and promised to warm the cockles of your heart.
A continental breakfast is served from 7:30am to 10:00am.
A cooked breakfast is served from 8:00am to 10:00am.
A Traditional Irish Breakfast
Grilled Irish Bacon, Pork Sausages, Grilled Tomato, Black & White Pudding, Eggs (fried, poached, scrambled or boiled).
Hình ảnh có nhãn Breakfast
Hot Oatmeal Porridge 
Oatmeal Porridge or Oatmeal Porridge with Baileys Original Irish Cream Liqueur.
Hình ảnh có nhãn Breakfast
Continental Breakfast
From the buffet:
A Selection of Breakfast Cereals, Seeds and Dried nuts, Homemade Fresh Fruit Salad, Natural Yogurt, Irish Soda Bread and Fruitcake, A Selection of Fruit Juices, A Selection of Ham, Cheese & Salami, Breakfast & Herbal Tea, Hot Chocolate, Vegetal Milks available (please let us know in advance) and a Fresh, Strong and Really Tasty Coffee!
 
Vegetarian/Vegan Irish Breakfast
Soy Sausage, Irish Farm Eggs, Potatoes Waffles, Vegan White Pudding, Grilled Tomato and Baked Beans.
Hình ảnh có nhãn Breakfast
Enjoy Great B&B Rates - if you book our rates inclusive of Breakfast the prices below will not apply.
Traditional Irish breakfast is €13.50 per person (Children's portions - €7.50)
Pancakes - €12.00 per person
Continental Breakfast is €9.50 per person
Should you have any special request we will be happy to assist you, simply email us with your requirements.
 

Please click here to see food allergens contained in our breakfast items.

Liên Hệ

Địa chỉ

92 Baggot Street Lower
Dublin 2
Co Dublin
Ireland

Điện Thoại

+353 1 661 2819

Email

reservations@baggotcourt.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+353 1 661 2819

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách